Spinning Glodival...

Ban Lãnh Đạo


Mr. NGUYỄN HOÀNG DUY Giám Đốc
Mr. NGUYỄN HOÀNG DUY
Mr. TĂNG MINH PHONG Phó Giám Đốc
Mr. TĂNG MINH PHONG
Ms. PHẠM THỊ NGỌC ĐIỆP Trưởng Phòng Nhân Sự
Ms. PHẠM THỊ NGỌC ĐIỆP
Ms. LƯU NGỌC TRÂM Trưởng Phòng Kinh Doanh
Ms. LƯU NGỌC TRÂM
Mr. NGUYỄN THANH HẬU Trưởng Phòng Lập Trình
Mr. NGUYỄN THANH HẬU
Mr. LÊ PHƯƠNG THANH LÂM Trưởng Phòng Marketing
Mr. LÊ PHƯƠNG THANH LÂM
Mr. NGUYỄN NGỌC VINH Trưởng Phòng Hệ Thống
Mr. NGUYỄN NGỌC VINH